Tıp Fakültesi Hakkında

Tıp Fakültemiz, kuruluşu 18 Haziran 2013 tarihinde kabul edilen SANKO Üniversitesi’nin ilk üç fakültesinden biridir. Üniversitemiz Mütevelli Heyeti tarafından Aralık 2013 itibariyle başlatılan kuruluş teşkilatlanması sırasında kurucu dekan olarak Yükseköğretim Kanununun 40/B maddesi gereğince İstanbul Üniversitesi’nden görevlendirilme kararı alınan Prof. Dr. Salih Murat AKKIN’ın 1 Nisan 2014 tarihinde görevine resmen başlamasına dek geçen sürede dekanlık görevi, Üniversitemizin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ahmet SINAV tarafından kendi uhdesinde olmak üzere yürütülmüştür.

Fakültemizin teşkilat şeması Yükseköğretim Kurulu tarafından 17 Ocak 2014 tarihinde onaylanarak Cerrahi Tıp Bilimlerinde 13, Dahili Tıp Bilimlerinde 17 ve Temel Tıp Bilimlerinde 10 anabilim dalı olmak üzere toplam 40 anabilim dalı ve bunlara bağlı 21 bilim dalı şeklinde yürürlüğe girmiştir.

Fakültemize öğrenci alım izni Yükseköğretim Kurulu tarafından 11 Nisan 2014 tarihinde verilmiştir. 2014 LYS sonucuna göre Tıp Fakültemizde 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde, beşi %100 burslu olmak üzere 50 öğrenci öğrenim görmeye hak kazanmıştır. Ek olarak yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından Tıp Fakültemizde öğrenim görme hakkını elde eden toplam dört öğrenciden iki öğrenci doğrudan birinci sınıf eğitimine katılırken, iki öğrenci de Türkçe dil eğitimi görmeye başlamıştır. Böylece 2014-2015 akademik yılında Tıp Fakültemizde, 8 Ekim 2014 tarihi itibariyle, toplam 52 öğrenci ile birinci sınıf eğitimine başlanmıştır.

Fakültemizin ikinci akademik yılında, altısı %100 burslu, üçü yabancı uyruklu ve biri yatay geçiş kontenjanından olmak üzere toplam 70 yeni öğrenci öğrenim görmeye başlamış, ikinci sınıfa yatay geçiş kontenjanından gelen iki öğrenci ile birlikte, 5 Ekim 2015 tarihinde başlayan 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören toplam öğrenci sayımız 124 olmuştur.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında 68 yeni öğrenci (6’sı %100 burslu, üçü yabancı uyruklu kontenjanından gelen ve biri de 2015-2016 döneminde TÖMER’deki eğitimini tamamlayan) birinci sınıfta eğitime başlamış; 46 yeni öğrencinin (45’i KHK’ye dayandırılarak yeniden yerleştirme ile ve biri de yatay geçişle gelen) ikinci sınıfa, 13 yeni öğrencinin ise (10’u KHK’ye dayandırılarak yeniden yerleştirme ile ve üçü de yatay geçişle gelen) üçüncü sınıfa ise eklenmesiyle toplam öğrenci sayımız 245’i olmuştur.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında toplam öğrenci sayımız 305 olmuştur. Bunların 73’ü birinci sınıfa başlayan yeni öğrencilerdir (6’sı %100 burslu, dokuzu yabancı uyruklu kontenjanından gelen ve biri de 2016-2017 döneminde TÖMER’deki eğitimini tamamlayan). Aynı dönemde ikinci sınıfa yatay geçişle gelen 4 öğrenci ve üçüncü sınıfa biri yatay geçişle ve biri de KHK ile gelen 2 öğrenci bu sayıya dahildir. Bu eğitim-öğretim yılında Fakültemiz ilk kez Klinik Tıp Bilimleri Dönemi staj eğitimine başlamıştır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında birinci sınıfa 73 yeni öğrencimiz kaydolmuştur. Bunların 60 tanesi ÖSYM kontenjanımızdan, 8’i yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından ve 3’ü de yatay geçiş yoluyla Fakültemizde eğitime başlamaya hak kazanan öğrencilerdir. Bu akademik yılda toplam öğrenci sayımız 355’i bulmuştur. Ayrıca yapılan değelendirmeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından, başvuruda bulunmuş olduğumuz 6 anabilim dalında (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Radyoloji) tam yetki ile tıpta uzmanlık eğitimi yetkilendirmesi alınmıştır.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında Fakültemizin ÖSYM kontenjanı 80’e çıkmış, bu sayıya eklenen yabancı uyruklu kontenjanı ve yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerle birlikte birinci sınıfta 94 yeni öğrenci eğitime başlamıştır. Toplam öğrenci sayısı da 433’e ulaşmıştır.

Bu akademik yıl içinde kadroya yeni atananlarla birlikte Fakültemiz öğretim elemanı sayısı 85’e ulaşmıştır. Aynı akademik yıl içinde Fakültemizde ilk kez tıpta uzmanlık eğitimi başlamış ve İç Hastalıkları ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dallarımıza, 2020 1. dönem TUS sonucunda eğitime hak kazanan birer tıpta uzmanlık öğrencisi atanarak görevlerine başlamıştır.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında Fakültemiz ilk intörnlük dönemi eğitimi deneyimini yaşamış ve ilk mezunlarını 01.07.2020 tarihinde vermiştir. Bu mezunlarımızın sayısı 28’dir. Bu eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitim küresel Covid-19 salgını nedeniyle 16 Mart 2020 tarihi itibariyle kesintiye uğramışsa da iki haftalık aradan sonra, son sınıf intörn öğrencilerimiz dışındaki tüm sınıflarda uzaktan öğretime geçilmiş, öğretim programında yer alan uygulamalı eğitimler daha sonra telafi edilmek üzere bir planlama yapılarak tıp eğitimi sürdürülmüştür. Son sınıf öğrencileri intörnlük uygulamaları için gönüllülük temelli yüzyüze eğitime davet edilmiş ve bu öğrencilerin hepsinin gönüllü olarak yüz yüze eğitime devam etme kararı ile intörnlük eğitimi 6 Nisan 2020 itibariyle kaldığı yerden devam edebilmiştir.

Tıp Fakültemizdeki mezuniyet öncesi eğitimin amacı ülkemizin sağlık sorunlarını bilen ve birinci basamak sağlık hizmetinde bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutum yetkinliğiyle donanmış, bu sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik yapabilecek, mesleğin gerektirdiği etik kuralları ve hukuka saygıyı gözeten ve bunu uygulamalarına yansıtan, kendisini sürekli yenileyip geliştiren, araştırıcı ve sorgulayıcı, uluslararası düzeyde kabul edilen ölçütlerde hekimler yetiştirmektir.

Mezunlarımızın; bir yandan mesleki değerler ve sorumluluğunun bilincinde olan birer hekim olarak yetişmesini, diğer yandan da toplumun ve bireyin sağlıklılığının tam bir koruyucu ve savunucusu, kendini geliştiren ve katkı sunan bir bilim insanı, paylaşımcı bir iletişimci, meslekler arası ekiplerin uyumlu ve etkin bir üyesi, mesleğin getirdiği hizmet sunumunda donanımlı bir danışman ya da yönetici olmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda, günün gereklerine yönelik, öğrenci merkezli bir eğitim programı uygulamaktayız. Öğrencilerimiz kanıta dayalı tıp anlayışı ve insancıl hekimlik zemininde, tıp dallarının entegre edildiği bir programla bir yandan sağlam bir temel tıp eğitimi alırken diğer yandan bu çerçevede edindikleri bilgileri, eğitimlerinin henüz erken evrelerinde bile klinik bilgiler ve uygulamalarla pekiştirme olanağını bulabilmektedirler.

Sağlık Bakanlığı tarafından 17.05.2017 tarihinde yürürlüğe konmuş olan “Vakıf Üniversiteleri ile Özel Hastanelerin İşbirliğine İlişkin Usul ve Esaslar” ile Yükseköğretim Genel kurulunun 22.06.2017 tarihli kararına dayanarak onaylanmış olan afiliyasyon protokolü çerçevesinde, Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde, ilki 2017-2018 eğitim-öğretim yılında başlamış olan klinik stajlar ve intörnlük dönemlerindeki uygulamalı klinik eğitimleri sırasında stajyer ve intörnler hastanenin tam donanımlı ve geniş kapasiteli olanaklarından yararlanarak hem yeterince tıbbi vaka görme olanağını bulabiliyor hem de eğitimleri boyunca tıp alanındaki teknolojik ve inovatif tüm gelişmelerle zamanında tanışabilme şansını yakalıyorlar. Aynı zamanda topluma dayalı bilimsel araştırma ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp kariyer planlamalarına yönelik önemli deneyimler kazanıyorlar.

Bologna sürecine yönelik düzenlemeyle programımızda tüm ders ve stajların yaklaşık %20-25’i seçmeli ders ve stajlardan oluşuyor. Öğrencilerimiz bu uyum doğrultusunda öncelikle Avrupa Birliği’ndeki tıp fakülteleri olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde laboratuvar ve klinik uygulamalara katılma olanağı ile de tanışabilecekler. Yanı sıra yabancı dil bilgilerini pratik deneyimlemelerle mesleki yönde de geliştirme ve kullanabilme fırsatını ve biyomedikal bilimler alanında araştırma ve bilimsel yayın yapma şansını da elde edebilecekler. Bütün bunlarla birlikte öğrencilerimize, Üniversitemizin sunduğu olumlu akademik ve sosyal, eğitim ve yaşam ortamları sayesinde özgüveni yüksek bir SANKO Üniversitesi mensubu olmanın gururunu da yaşatmanın mutluluğu içindeyiz.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak, mezunlarımızın sadece çağın tıp gündemini tüm güncelliği ile izleyip uygulamalarını buna göre yapan iyi hekimler değil, tıp gündemine katkı yapan ve yön veren nitelikli bilim insanları olacağına yürekten inanıyor, bu inancın ortaya çıkmasında asıl paya sahip olan Üniversitemiz yönetimine ve ekibimizin bütün üyelerine teşekkür ediyorum.

 

Saygılarımla,

Prof. Dr. Salih Murat AKKIN

Dekan