PLAZMİDLER ve GENOM PROJELERİ

Değerli SANKO Üniversitesi Ailesi,

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Topluluğu  Kulübü tarafından 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 20.00’de moderatörlüğünü Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Deniz Ceyda EKİCİ’nin üstleneceği Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Biyoteknoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ferit Can YAZDIÇ’ın konuşmacı olacağı “PLAZMİDLER ve GENOM PROJELERİ” konulu sanal toplantı gerçekleştirilecektir.

Katılımlarınızı bekleriz.

Saygılarımızla,

 Katılım Linki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDhjYWM0ZTAtMGQ1NS00YmI5LTg1NTQtNTI3OWIwOTBiOWQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22da975c12-d9a8-4055-b140-6002be5ac914%22%2c%22Oid%22%3a%22056daee4-b901-400b-b639-5491dc25bd76%22%7d