Genel Bilgiler

Yayınlanma Tarihi: 05/09/2019
 • Erasmus+ Staj Hareketliliği bir öğrencinin programa katılan başka bir ülkedeki bir üniversite veya kurum bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.
 • Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
 • Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir.
 • Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.
 • Öğrenciden tam gün mesai beklenmektedir.
 • Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2- a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

 1. b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3- Staj hareketliliği için yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması,

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

5-  Yabancı Dil Yazılı Sınav Puanının %75’i ile Yabancı Dil Sözlü Sınav Puanının %25’i toplanarak elde edilen Total Yabancı Dil Puanının en az 50 olması gerekmektedir.

Seçim Ölçütü:

Seçim, her fakülte/bölüm için kontenjan dâhilinde en yüksek puanı alan öğrencilerin sıralama sonucuna göre yapılır. Belirlenen kontenjanda asil ve yedek öğrencilerin sıralaması sonucunda Erasmus Seçim Komisyonu kararı ilan edilir.

Kriter Etki yüzdesi
Genel Not Ortalaması (GNO) 50%
Yazılı (Test) Yabancı Dil Sınav Sonucu 37,5%
Sözlü Yabancı Dil Sınav Sonucu 12,5%
Şehit ve gazi çocuklarına

 

+15 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

 

+10 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

 

+10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz, her bir hareket için)

 

-10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
 (Toplam 100 puan üzerinden)

Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları:

Erasmus+ Projesi kapsamında başvurulabilecek ülkeler ve hibe miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Staj (Avro)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 600
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 400

 

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Önemli Noktalar:

  • Koşulları sağladığı halde kontenjana giremeyen öğrenciler, Programdan hibesiz yararlanabilirler. Böylelikle Erasmus+ öğrencisi olarak tüm haklardan faydalanabileceklerdir. Ancak yurt dışında bulundukları süre için para ödemesi yapılmayacaktır.
  • Öğrenci staj hareketliliğini zorunlu staja saydırmak istiyor ise, gitmeden önce Fakültesi ile görüşüp, Fakültesinden stajının sayılacağına dair ön onay almalıdır. Aksi takdirde staj gönüllü yapılmış sayılacak ve öğrenci hareketlilikten kredi alamayacaktır.
  • Öğrenci aynı proje döneminde hem staj hem de öğrenim hareketliliği için iki başvuruda bulunmuşsa, puan azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır.
  • Daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır.
  • Fakülte/bölümlerden belirlenen kontenjan dâhilinde başvuru olmaması veya seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan kontenjanlar, başka fakülte/bölümlere adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılabilir.

Toplam faaliyet süresi sınırı, toplamda 12 ayı geçemez. Fakat İki kademenin birleşik olduğu programlar (bütünleşik doktora gibi) ile 2 kademenin tek bir kademe içerisinde tamamlandığı (tıp eğitimi gibi) yükseköğretim programlarında toplam faaliyet süresi en fazla 24 aydır.