Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Kavak, F., Özdemir, A., Gültekin, A., Ayhan, M.O., Kavak, M. (2020). The Effect of Religious Belief on Depression and Hopelessness in Advanced Cancer Patients. Journal of Religion and Health
 2. Özkan M., Kavak M., (2021). Cross-Addiction in Bariatric Surgery Candidates. The Journal for Nurse Practitioners
 3. Dündar, M., & Aslan, H. (2022). Association Between Nurses’ Spirituality and Frequency of Spiritual Therapeutic Care in Turkey. Journal of Religion and Health, 1-14

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Yüzbaşıoğlu MF, Güzel H, Tuna A, Oyur Çelik G, Topuz S, Boz A. Atrıal Fıbrılatıon Mımıckıng Acute Renal Rejectıon. Journel of Harmonized Research Medical and Health Sci. 2020;7(2):07-10.
 2. Yüzbaşıoğlu MF, Güzel H, Çelik GO, Tuna A, Benlier N, Topuz S, Peker O, Boz A. Microbiological culture results and antibiotic sensitivity in renal preservation solution. Arch Clin Nephrol. 2020;6(1):020-023. DOI: https://dx.doi.org/10.17352/acn.000042.
 3. Tuna, A. , Vural, G. Karaaslan, E. (2022). Meme Kanserli Hastalarda Risk Faktörlerinin Belirlenmesi . Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 180-192 . DOI: 10.46237/amusbfd.913706
 4. S, Pasinlioglu T. (2020) The effect of empathy training given to midwives on the empathic communication skills of midwives and the birth satisfaction of mothers giving birth with the help of these midwives: A quasi-experimental study. Journal of Evaluation Clinical Practice, 27: 858-867.
 5. Aktaş B, Pasinlioglu T, Kılıç M, Özaslan A. (2021) Determination of intercultural sensitivity among nurses. Journal of Religion & Health, 60: 112-121.
 6. Polat S, Aktaş B, Bakan AB, Baş E, Pasinlioğlu T. (2021) Males’ attitudes towards violence against women and the affecting factors. Perspectives in Psychiatric Care, 57: 883-890.
 7. Alp Dal, N., Tuna, A. ve Yavuz, T. (2022). Jinekolojik kanserler hakkında farkındalık oluşturmada akran eğitimi etkili mi?. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (30), 47-57.
 8. Işık K, Cengiz Z, Doğan Z, The Relationship Between Self – Care Agency and Depression in Older Adults and İnfluencing Factors, Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services. 2020;58(10):39-47 doi.org/10.3928/02793695-20200817-02
 9. Korkut S, Karadağ S, Doğan Z, The Effectiveness of Local Hot and Cold Applications on Peripheral Intravenous Catheterization: A Randomized Controlled Trial, Journal of PeriAnesthesia Nursing, /doi.org/10.1016/j.jopan.2020.04.011
 10. Güner SG, Ovayolu Ö, Ovayolu N. Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakıma İlişkin Durumlarının İncelenmesi. DEUHEFED 2020, 13(2), 34-41.
 11. Şahin A, Ovayolu Ö, Ovayolu N. Kronik Böbrek Yetmezliği Tanısı Alan Diyabetik veya Hipertansif Hastalara Hemşire Tarafından Verilen Eğitimin Bazı Parametrelere ve Yaşam Kalitesine Etkisi. International Social Sciences Studies Journal, 2020 Vol:6 Issue:62 pp:1944-1955
 12. Ovayolu Ö, Ovayolu N. Hemşirelikte Teori İle Uygulama Arasındaki Boşluk:Akademisyen Hemşire Gözüyle. International Social Sciences Studies Journal, 2020 Vol:6 Issue:62 pp:2013-2020.
 13. Çetinkaya O, Ovayolu Ö, Ovayolu N. The Effect of Abdominal Massage on Enteral Complications in Geriatric Patients SAGE Open Nursing, October 2020, 6: 1–11 (Emerging Sources Citation Index (ESCI).
 14. İlter SM, Ovayolu Ö, Ovayolu N. The Relation between Health Literacy Levels of the Patients Diagnosed with Diabetes and Diabetic Foot Care Behaviors. Journal of Nursing Science & Practice, 2020;10(2):86-94.
 15. Merve Harman Özdoğan M, Ovayolu Ö, Ovayolu N. Onkoloji Hemşirelerinin Palyatif Bakım Hakkındaki Görüşleri. International Social Sciences Studies Journal, 2020;6(70):4124-4133.
 16. Atıcı S, Ovayolu Ö, Ovayolu N. Does The Hand-Held Fan Applıed For The Patıents Wıth Chronıc Obstructıve Pulmonary Dısease Affect Respıratory Functıon Tests, Dyspnoea, and Fatıgue? International Social Sciences Studies Journal, June 2020;6(65):2967-2973.
 17. Akoluk S, Ovayolu N. Epilepsi Hastalarının Tedaviye Uyumları ve Etkileyen Faktörler. doi: 10.14744/epilepsi.2020.46363.
 18. Ovayolu Ö, Ovayolu N. Kronik böbrek hastalığı olan yaşlı hastalarda ağrı ve yönetimi. Yürügen B, editör. Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.32-6.
 19. Ovayolu Ö, Güner SG, Ovayolu N. Evaluation of Nursing Students’ Nursing Undergraduate Program and Determination of Their Opinions on Education. J Contemp Med 2021;11(4):519-525.
 20. Özlem Ovayolu Ö, İlter SM, Serçe S, Ovayolu N. Perception Status of Nursing Department Students in Terms of Spirituality and Spiritual Care. Dubai Med J, DOI: 10.1159/000518780.
 21. Şahin A, Ovayolu Ö, Ovayolu N. Healthy Lifestyle Behaviors of the Patients with Diabetes. International Journal of Caring Sciences September-December 2021 Volume 14| Issue 3| Page 1740.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Hatice Güzel, Özlem Ovayolu, Nimet Ovayolu, Seval Kul. The Effect Of Reflexology     Applıed To Renal Transplantatıon Patıents On Fatigue. Internatıonal Conference On Multıdıscıplınary Studıes. September 23-24, 2021 / Ankara Turkey. Online. (Oral Presentations)
 2. Hatice Güzel, Özlem Ovayolu. The Effect of Reflexology on Torry In The End of The Kıdney Faılure. 3 rd Internatıonal Afrıcan Conference on Current Studies of Science, Technology & Social Sciences. 27-28 February, 2021 / Abomey-Calavi, Benin Unıversıty of Abomey-Calavı (UAC). Online. (Oral Presentation). Tam metin
 3. Sinem Bebek, Hatice Güzel, Nimet Ovayolu, Meryem Kılıç. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin pandemi döneminde uzaktan eğitim ve klinik uygulamaya ilişkin görüşleri. 16-18 Aralık 2021. 1. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Kongresi. İzmir. Online. (Sözel Bildiri).
 4. Hatice Güzel, Özlem Ovayolu, Nimet Ovayolu. Reflexology and Nursıng. International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 6-8 March, 2022. Online. (Oral Presentation). Tam metin
 5. Hatice Güzel, Özlem Ovayolu, Nimet Ovayolu.  Infectıons That Can Develop After Renal Transplantatıon and Nursıng Care. International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 6-8 March, 2022. Online. (Oral Presentation). Tam metin
 6. Karaaslan E , Yava A, Abdominal Bölge Cerrahisi Geçiren Hastalarda Hareketliliğe Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği’nin 4. Uluslararası & 12. Ulusal Kongresi, (13-16 Ocak 2022)
 7. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Derg. 4(1), 12-22.Alp Dal, N., Tuna, A. ve Yavuz, T. (2022). Jinekolojik kanserler hakkında farkındalık oluşturmada akran eğitimi etkili mi?. Akdeniz 7. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi Özet Bildiri Kitabı. 26-27.
 8. Dogan U, Ovayolu N. Koroner Arter Hastalarına Verilen Eğitimin Hastalık Yönetimine Etkisi. 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve İnovasyon Kongresi, 10-12 Nisan 2020 Malatya (Oral Presentation).
 9. İlter SM, Ö. Ovayolu, S. Serçe, Ovayolu, “The Relatıonship Between The Competence Tension and Ethical Sensitivity Of Intensive Care Nurses”, 2. International Internal Medicine Nursing Congress, 17-19 December 2020, s. 154, İzmir (Oral Presentation).
 10. Güzel H, Ö. Ovayolu, Ovayolu, SM. İlterRelationship Between Immunsuppressive Treatment Compliance and Religious Attitude of Patients With Renal Transplantation”, 2. International Internal Medicine Nursing Congress, 17-19 December 2020, s. 171, İzmir (Oral Presentation)
 11. Ovayolu, B. Solakoğlu, Ö. Ovayolu.Awareness Of Health Workers About Hypertensıon And Risk Factors”, 2. International Internal Medicine Nursing Congress, 17-19 December 2020, s. 227, İzmir. (Oral Presentation).
 12. Sungur, N. Ovayolu, Akçalı “A. The Effect of Acupressure Applied to Patient with Multipl Sclerosis on Fatigue”. 2. International Internal Medicine Nursing Congress, 17-19 December 2020, s. 227, İzmir. (Oral Presentation).
 13. Sungur, N. Ovayolu, Ö. Ovayolu, E. Dişli “Sleep Quality of Nurses Working in a Hospital During the Fight Against Coronavirus”, 3. International African Conference on Current Studies, 27-28 February 2021, s. 96-101, Abomey-Calavi, Benin. (Oral Presentation).
 14. Serçe, Ö. Ovayolu, N. Ovayolu. “The Corelation Between Thoughts and Anxiety Levels of the Nursing Students About COVID-19”, 3. International African Conference on Current Studies, 27-28 February 2021, s. 235-240, Abomey-Calavi, Benin. (Oral Presentation).
 15. Serçe S, Ovayolu Ö, Bayram N, Ovayolu N, Kul S. The Effect of Respiratory Exercise Applied to Patinets with Obstructive Sleep Apnea Syndrome on Day Sleep and Fatigue..ISPEC 2nd International Health and Medical Sciences Conference, 18-19 September, Mus Turkey (Oral Presentation).
 16. Güzel H, Ovayolu Ö, Ovayolu N, Kul S. The Effect of Reflexology Applied to Renal Transplantation Patients on Fatigue Başkent International Conference on Multidisciplinary Studies. September 23-24, 2021 / Ankara, Turkey (Oral Presentation).
 17. Güzel H, Ovayolu Ö, Ovayolu N.  Reflexology and Nursıng. International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 6-8 March, 2022. (Oral Presentation).
 18. Güzel H, Ovayolu Ö, Ovayolu N. Infectıons That Can Develop After Renal Transplantatıon and Nursıng Care. International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 6-8 March, 2022 (Oral Presentation).
 19. Nayci S, Ovayolu N. Evaluation of Neuropatic Pain and Sleep Quality in Geriatric Diabetic Patients. International Harran Health Sciences Congress-IV, Sanliurfa, Türkiye, 09-11 September, 2022 (Oral Presentation).

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Aktaş B, Baş E, Atsal B, Doğan, Z. & Güzel H. Ortaokul öğrencilerine verilen temel ilk yardım eğitiminin bilgi düzeyine etkisi. Sağlık ve Toplum, 2020;20(1):98-103.
 2. Tuna A, Karaaslan E. (2022). “Akran Eğitimi ile Meme Kanseri farkındalık Eğitimi Alan Sağlık Bilimleri Tercihin Bilgi ve Davranış Düzeyleri,” İZTU Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 1, (1), 29–34, Jan. 2022.
 3. Gür EY, Pasinlioğlu T. (2020) Gebelerin gebelik sürecinde beden imajını algılama durumlarının belirlenmesi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Derg. 3(2): 71-81.
 4. Konukoğlu T, Pasinlioğlu T. (2021) Gebelerde emzirme öz-yeterliliği ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Derg. 4(1): 12-22.
 5. Suid NR, Pasinlioğlu T. (2021) Kontraseptif Niyet Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Derg. 4(2): 101-110.
 6. Gür EY, Pasinlioğlu T. (2021) Gebelikteki Yakınmalar ve Yaşam Kalitesine Etkisi Ölçeği: Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Derg. 9(2): 482-497.
 7. Konukoğlu T, Pasinlioğlu T. (2021) Gebelerde emzirme öz-yeterliliği ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi.
 8. Aktaş B, Baş E, Atsal B, Doğan Z, Güzel H. Ortaokul Öğrencilerine verilen Temel İlk Yardım Eğitiminin Bilgi Düzeyine Etkisi; Sağlık ve Toplum Dergisi Sayı 1, Ocak – Nisan 2020 ,97-103

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Hatice Güzel, Özlem Ovayolu, Nimet Ovayolu. “Pandemi döneminde bir kurumdaki iş güvenliğinin hemşireler tarafından değerlendirilmesi”. 23. Ulusal İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi. 6-10 Ekim 2021. Girne/Kıbrıs. Sözel Bildiri.

 Projelerde Yaptığı Görevler

Araştırmacı: ‘Pozitif Hava Yolu Basıncı Cihazı Uyumsuzluğu Olan Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanısı Almış Hastalara Uygulanan Giyilebilir Teknolojinin, Uyku ve Yorgunluğa Etkisi’. Proje No: (2021.5). Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu.

 

Patentler

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalar İçin Giyilebilir Bir Uyarı ve Takip Cihazı, Başvuru Numarası 2020/14767, Başvuru Tarihi: 17. 09. 2020.