Önceki Öğrenmenin Tanınması

Üniversitenin programlarına kurum içinden veya dışından yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5) ile gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerin başka programlarda ve/veya kurumlarda alınmış dersleri ve kazanılmış kredilerinin değerlendirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar; Senato kararı ve Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenen yönerge ile düzenlenir (https://www.sanko.edu.tr/wp-content/uploads/2019/05/yonetmelik.pdf). Öğrencinin muafiyet-intibak işlemleri için Üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Öğrencinin muafiyet ve intibak işlemleri için başvuruda daha önce öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış ders içerikleri ve not belgesini (transkript) ibraz etmelidir. Beslenme ve Diyetetik Bölümüne başvurular “Muafiyet-İntibak Komisyonu” tarafından incelenmekte ve “Sağlık Bilimleri Fakültesi Muafiyet/Kredi Transfer ve İntibak İşlemleri Yönergesi” (https://www.sanko.edu.tr/dosyalar/dosyalar/Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20Bilimleri%20Fak%C3%BCltesi%20Muafiyet%20ve%20%C4%B0ntibak%20%C4%B0%C5%9Fl.%20Y%C3%B6nergesi.pdf.pdf) esas alınarak değerlendirilmektedir.