Başvuru Koşulları

Genel Koşullar

 • Lisansüstü programlara başvuru yapılırken ilgili anabilim dalının koşulları dikkate alınarak yapılmalıdır.
 • Mezun olabilecek durumda başvuru yapan adaylar kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini veya mezun olduğuna dair mezuniyet tarihini de belirten Üniversitelerinden onaylı bir belge ibraz etmelidirler. Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan adaylar, asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.
 • Başka Yükseköğretim Kurumlarında Lisansüstü Programlara (tezsiz yüksek lisans hariç) kaydı olanlar Enstitümüze kesin kayıt yaptırmadan önce mevcut kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.
 • Başvuran adaylara, sözlü ve/veya yazılı olarak giriş sınavı uygulanır.
 • Kontenjan sayısı kadar asil aday ve aynı sayıda yedek aday, genel başarı değerlendirme sırasına göre belirlenir.
 • Programlara kayıt hakkını kazanan asil ve yedek adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar enstitü müdürlüğü tarafından enstitü web sayfasında ilan edilir.
 • Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz.

Özel Öğrenci Kabulü

 • Yükseköğretim programlarında eğitim gören veya mezun olup belirli konularda bilgilerini arttırmak isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslerine özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
 • Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen adayların, lisans/ yüksek lisans transkript ve diploma fotokopisini ekledikleri bir dilekçe ile derslerin açılacağı yarıyıl başında ve derslere kayıt süresi içinde ilgili anabilim dalına başvurmaları gerekir.
 • Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
 • Enstitü yönetim kurulunca özel öğrenci statüsünde ders alması uygun bulunan öğrencinin, ilgili derse/derslere kayıt olabilmesi için Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilen ders ücretini ödemesi ve istenen belgeleri teslim etmesi gerekir.
 • Özel öğrenciler; derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda, kayıtlı öğrencilere uygulanan mevzuat hükümlerine tabidir.
 • Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine, devam ettikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilir.