Uygulama ve Araştırma Merkezi (UYGAR)

Yayınlanma Tarihi: 30/05/2019

Bilim Politikası

SANKO Üniversitesi’nin kendine özgü bir bilim anlayışı ve bir bilim politikası vardır. Bizlerin bilim anlayışı öncelikle, birlikte çalışacağımız genç bilim adamlarına bütün ve parçayı birlikte düşünebilme ve birlikte görebilme yetisini kazandırabilmektir.

Bugün Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkeler kendi hekimlerini, birer Bilim Adamı/Hekim, Mühendis/Hekim haline getirmeye çalışmaktadır. Başka bir deyişle temel bilim ve mühendislik eğitimini tıp eğitiminin ayrılmaz birer parçası haline getiriyor ve kendi tıp geleneklerine yeni bir yön veriyorlar.

Bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), pozitron emisyon tomografisi (PET), gamma-knife (gama ışınları ile tümörü küçülten radyasyon terapisi), endoskopi, robotik cerrahi, yapay kalp kapakçıkları, kalp pilleri, beyin pilleri, hemodiyaliz, yapay kalp, stentler, kataterler, ilaçlar, aşılar… Bunların hepsi birer fizik, kimya, biyoloji, matematik, bilgisayar ve mühendislik alanı ürünleridir. Burada unutulmaması gereken, bu ürünlerin “klinik bilimlerin ihtiyaçlarından doğmuş, birer temel bilim ve mühendislik ürünleri” oluşlarıdır.

Bizler de, klinik uygulamalarının ihtiyaç duyduğu mevcut ürünlerin daha iyilerini yapmak istiyoruz. Bir başka deyişle klinik bilimler, temel tıp bilimleri, temel bilim ve mühendislik alanlarını birbirlerinden ayrı görmüyor ve aynı potada eritip, yeni ve eskisinden daha gelişmiş ürünler çıkarmak istiyoruz.

Yüzde elli beşi genç nüfus olan ülkemizin, yaratıcı fikirlerin ve yeni ürünlerin en yoğun üretildiği ülkelerden biri olmasını amaçlıyoruz.

Sizler de iyi biliyorsunuz ki, bir bilimin halledildiği sanılan problemleri ile uğraştığınız zaman o bilimi öğrenmeye başlıyorsunuz. Halledemediğiniz bir problemi çözmek üzere yola çıktıysanız, yeni ve eskisinden daha iyi çözümler üretebilirsiniz. Diğer bir deyişle, mevcutla halledebilseydiniz, zaten o bir problem olarak sizi uğraştırmayacaktı. Bu tıp bilimi için de böyledir. İhtiyaç olan şey, hem karşı karşıya kalınan hastayı tedavi edebilecek klinik bilgileri iyi öğrenmek, hem klinik bilimin ihtiyaçlarını doğru saptamak, hem de temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanarak bu ihtiyaçların giderilmesi için var olanlardan daha iyilerini düşünmektir.

Bizlerin bin yıllık tıp geleneği, Batı’nın bugün gelenekselleştirmeye çalıştığı geleneğin ta kendisidir.

İbn-i Sina filozof, sosyolog, matematikçi, astronom ve tıp adamı. El-Biruni filozof, sosyolog, jeolog, mineraller konusunda uzman, eczacı ve tıp adamı. Razi filozof, kimyacı ve tıp adamı. İbn-ül Heysem filozof, optik-fizikçisi, matematikçi ve tıp adamı.

Bugün tüm Dünya, geçmişimizdeki bu bilim adamlarından bahis ediyor, bilimi onlardan öğrendiklerini ifade edebiliyorlarsa, bunun en büyük nedeni, bu bilim adamlarının meselelere bir bütün olarak bakabilmeleri ve tıp problemlerini bir mühendis gibi düşünerek analitik bir zeka ile çözebilmeleridir.

SANKO üniversitesinin bilim politikalardan biri, üniversitemizin dönüşümsel bilim (translational science) diyebileceğimiz bir bilimi teşvik ediyor oluşudur. Yapılan araştırmaların nasıl bir ihtiyaçtan kaynaklandığı çok net olarak ortaya konmalı ve neye dönüşeceği belirlenmiş olmalıdır.

Böyle bir durumda bilim adamının teklif ettiği proje Sani Konukoğlu Vakfı, TÜBITAK, Avrupa Birliğinin çerçeve programları olan COST, EACR gibi bir çok fonun ilgisini çekecektir. Birçok durumda teklif edilen proje yeni ve mevcuttan daha iyi bir ürüne dönüşüyor ise doğrudan endüstri ile işbirliği oluşacaktır.

Ayrıca isteyenler için seçimsel olarak, tıp ürünlerinin üretilmesine yönelik inovasyon, biyogirişimcilik, üniversiteden yeni şirketlerin doğuşu, yeni başlayan şirket oluşturma, fikri mülkiyet hakları gibi alanlarda da eğitimlerimiz olacaktır.

Sonuç olarak bilim adamı, teklif ettiği projeyi ticari ya da insanlık yararına olabilecek sosyal bir değere dönüştürebilmeli, iş ortağı veya fon bulabilmelidir.

Araştırmada; insan yaşamını iyileştirme gibi “Sosyal Değer”, “Bütüncül Bakış”, “Klinik Bilim” ve “Dönüşümsel Tıp” üniversitemizin değer verdiği kriterlerin en başında gelen ilk dördüdür.