Yüksek Lisans Başvuru Şartları

SANKO ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
“2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı  Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Alımı, 
Başvuru Şartları ve Genel Bilgiler”

Yüksek Lisans programlarına başvuracak adaylar, Tablo-1’de belirtilen lisans diplomasına sahip olmalıdır.

Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini veya mezun olduğuna dair mezuniyet tarihini de belirten Üniversitelerinden onaylı bir belge ibraz etmek zorundadırlar. Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan adaylar, asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.

Başka Yükseköğretim Kurumlarında Tezli Yüksek Lisans Programına (tezsiz yüksek lisans hariç) kaydı olanlar Enstitümüze kesin kayıt yaptırmadan önce mevcut kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

T.C uyruklu adayların geçerlilik süresi YÖK mevzuatına uygun olan ALES sınavının sayısal puanı en az 55 olmalıdır.

Başvuran adaylara, sözlü ve/veya yazılı olarak giriş sınavı uygulanır.

Adayın başarılı sayılması için yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.

Yukarıdaki şartları yerine getiren adaylar için genel başarı notu hesaplanır. Genel başarı notu: ALES sayısal puanının %50’si, giriş sınavından aldığı notun %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanır.

Genel başarı notu 100 üzerinden en az 60 olan aday başarılı sayılır.

Kontenjan sayısı kadar asil aday ve aynı sayıda yedek aday, genel başarı değerlendirme sırasına göre belirlenir.

Programlara kayıt hakkını kazanan asil ve yedek adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar enstitü müdürlüğü tarafından üniversite web sayfasında ilan edilir.

Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.

Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt

Yeni kayıtlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Kazanan adaylar, istenen belgeleri, süresi içinde teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine, ilan edilen yedek adaylar, genel başarı notu sırası esas alınarak kabul edilir.

Başvuruda istenen belgeler ile gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrip edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları iptal edilir.

Kayıtlar şahsen ve/veya öğrencinin noter onaylı vekâletname ile vekil tayin ettiği kişi tarafından da yapılabilir.

Tablo-1  İlgili Yüksek Lisans Programının Başvuru Şartları

HEMŞİRELİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS * Hemşirelik ya da Sağlık Memurluğu lisans diplomasına sahip olunmalıdır.
MOLEKÜLER TIP TEZLİ YÜKSEK LİSANS * Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü / Biyoloji Bölümü / Kimya Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Veterinerlik Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü, Biyomühendislik Bölümü, Biyokimya Bölümü, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Gıda Mühendisliği Bölümü, Biyoloji Mühendisliği Bölümü, Polimer Mühendisliği Bölümü, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü, Kimya Öğretmenliği Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerinden her hangi birinden lisans diplomasına sahip olunmalıdır.