Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Yüksek bir toplumsal sorumluluk bilinciyle kurulan Sanko Üniversitesi’nin ana misyonu "İNSANA HİZMET" etmektir. Bunu da bilim, eğitim ve hizmet üçlemesini layıkıyle uygulayarak yapmaktır. Bunu başarmak için izlediğimiz yol;

•  İnsani ve toplumsal değerleri benimseyen, bunları geliştirme ve tanıtma gayreti içinde, mesleğinde başarılı olmak için yüksek düzeyde motive olmuş, araştırmacı, keşfetmeye yönelmiş bireyler yetiştirmek,

•  Eğitim, araştırma ve uygulamada küresel ve ulusal düzeyde kalite, verimlilik ve akreditasyon şartlarını yerine getiren, üst düzeyde rekabetçi, öğrencilerine istihdam piyasasının gerektirdiği bilgi, formasyon, davranış ve teknoloji kullanım becerisini sağlayan bir üniversite olmak,

•  Örgün eğitimler yanında başta sağlık olmak üzere profesyonel ve kişisel gelişim amacı taşıyan sertifika ve diploma programları yoluyla toplumun bütün kesimlerine ulaşarak bilgi ve beceri kazandırmak.

•  Ülke, bölge ve komşu ülkelerin sağlık sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, teşhis ve tedavi için yeterli insan gücü, bilgi, know-how, teknoloji ve organizasyonları geliştirmek, en üst düzeyde teşhis ve tedavi kurumları kurmak,

•  Bilgiyi teknolojiye ve inovasyona dönüştürüp, bundan toplumsal ve ekonomik getiriler elde etmek,

•  Araştırma ve eğitimlerinin geliştireceği yöntemler ve oluşturacağı kurumlar eliyle uygulamaya dönük olmasını sağlamak, araştırma ve uygulama temelli eğitime öncelik vermek,

•  Disiplinler arası bir eğitim ve araştırma ortamı hazırlayarak farklılaşmak ve bununla rekabetçi bir hüviyet kazanmak, bu hedefi lisansüstü düzeyde özel bir proje halinde tasarlamak ve uygulamak.

•  Kuşkusuz belirlenen stratejilerin ve politika araçlarının dayanacağı temel değer; Sani Konukoğlu Vakfı’nın ve onun arkasındaki ekonomik güç olan Sanko Holding’in toplumsal sorumluluğunun ise; zamanında , en doğruyu, ülkenin toplumun ve ihtiyaç sahibinin hizmetine hızlı bir şekilde ulaştırmayı gerektirmektedir.

VİZYONUMUZ

Vizyonumuzun ana teması insanı önplanda tutarak, bilime, etik değerlere, topluma ve içinde yaşadığımız evrene saygılı olmaktır.

Eğitim, araştırma, uygulama ve topluma hizmet fonksiyonlarını yerine getirirken de ulusal ve evrensel değerleri benimseyen, bunlara katkıda bulunan, ulusal ve küresel ihtiyaçları karşılayabilen, ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumları tarafından tanınan, özellikle sağlık hizmetlerinde uzmanlaşan ve sağlık teknolojisi geliştirebilen bir kurum olmaktır.